1. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر , کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتر , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
 2. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , بهزاد بیاتی چالشتری , بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر , کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
 3. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , International Conference on Nanotechnology and Nanoscience , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 4. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , International Conference on Nanotechnology and Nanoscience , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 5. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محمدرضا زمانی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , محسن زارع تبار , بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر , دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 6. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محمدرضا زمانی , محسن زارع تبار , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , بررسی خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه گرافنی مرتبه n ام با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 7. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , محمدرضا زمانی , رضا آذرافزا , بررسی خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده , سومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
 8. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
 9. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , پنجمین کنفرانس ملی مکانیک و هوافضا , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
 10. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر , هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 11. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده , هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 12. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده , نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
 13. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل کمانش نانوصفحه مستطیلی کیرشهف با استفاده تز نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و حل ناویر , بیستمین همایش صنایع دریایی(MIC2018) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
 14. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , 16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
 15. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده , 16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
 16. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده , سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
 17. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده , سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
 18. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , مهندسی مکانیک و هوافضا , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
 19. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , مهران کدخدایان , تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
 20. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
 21. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , بهروز حسنی , تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
 22. حسین قاسمی , رضا مسعودی نژاد , یعقوب طادی بنی , محمود شریعتی , رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 , بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2018 , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
 23. محمود شریعتی , سید مقداد حیدرهائی-دانشجو , حمیدرضا ایپکچی , بررسی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی با استفاده از مدل های تاخیر برشی و ناحیه ی چسبناک , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
 24. محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی , بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
 25. محمود شریعتی , سید مقداد حیدرهائی , حمیدرضا ایپک چی , بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
 26. حامد هیرادفر , رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده , سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- 18 الی 20 آبان ماه 13 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 27. رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی , شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن , اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
 28. محمود شریعتی , سارا نظریان , , بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
 29. محمّد امینی , حمید اختراعی طوسی , محمود شریعتی , بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
 30. احسان چابوک , محمود شریعتی , بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
 31. محمود شریعتی , حسن رایگان , مسعود مهدی زاده رخی , محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی , چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 32. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا , دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
 33. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا , بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
 34. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , کمال کلاسنگیانی , تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
 35. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها , نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 36. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , نادر زیاری , بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 37. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 38. ولی پروانه - دانشجو , محمود شریعتی , تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری , بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 39. محمود شریعتی , غلامرضا نوروزی , کمال کلاسنگیانی , بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 40. محمود شریعتی , حمید چاوشان , محمد داورپناه , تحلیل تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای و مخروطی شکل از جنس فولاد ضد تحت بار محوری SS304L زنگ تحت بار محوری , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
 41. محمود شریعتی , حمید چاوشان , کمال کلاسنگیانی , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانلهای استوانه ای فولادی تحت بارگذاری مرکب , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
 42. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیر آباد , محمود شریعتی , ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ , سی یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 43. حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری , حسین رحمانی , بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی , بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 44. محمود شریعتی , روح الله درزی نفت جالی , جواذ یزدان نژاد , بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
 45. حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری , تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 46. محمود شریعتی , مسعود مهدیزاده رخی , محمد باقر نظری , مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 47. محمود شریعتی , جواد یزدان نژاد , بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 48. محمود شریعتی , حسین حاتمی , محمد دامغانی نوری , تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 49. محمود شریعتی , روحالله درزی نفتچالی , جواد یزدان نژاد , بررسی تجربی تأثیر اندازه شعاع گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی تحت بارگذاری محوری سیکلی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 50. محمود شریعتی , امیر مسعود مجد ثابتی , حامد قارونی , بررسی تجربی رفتار کمانش و پسکمانش ورقهای ترکدار تحت بار محوری فشاری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 51. محمود شریعتی , مسعود مهدیزاده رخی , ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی (FGMs) با ترک لبهای به کمک روش المان محدود توسعه یافته , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 52. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی , بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
 53. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی , تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
 54. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی , حمیدرضا ایپکچی , بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
 55. محمود شریعتی , حمیدرضا ایپک چی , حسین حاتمی , بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 56. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی , تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 57. عبدالحسین فریدون , محمود شریعتی , امین اکبرپور , کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 58. محمود شریعتی , عبدالحسین فریدون , امین اکبرپور , تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 59. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخش , جعفر صائمی , بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 60. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخش , جعفر صائمی , بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 61. محمود شریعتی , مهدی صدیقی , جعفر صائمی , علیرضا خویینی , تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 62. محمود شریعتی , جعفر صائمی , مهدی صدیقی , علیرضا خویینی , بررسی عددی استحکام نهائی پانلهای استوانه ای ترک دار , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 63. محمود شریعتی , مهدی صدیقی , امیر مسعود مجد ثابتی , جعفر صتائمی , کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 64. حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن , سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۷