Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    حل چند مسئله و مثال ...
2    • مقدمه و مفاهیم عمومی تنشo هدف از مطالعه مکانیک جامدات o تعریف جسم تغییر شکل پذیر o تعریف جسم همگن، جسم ایزوتروپیک و جسم غیرایزوتروپیک o تعریف تنش و انواع آن (عمودی، برشی، متوسط، لهیدگی و مجاز) ...
3    o تعریف تنش و انواع آن (عمودی، برشی، متوسط، لهیدگی و مجاز) o تنش در اتصالات (پیچی، پرچی و چسبی) o تنش در مقاطع مورب عضوهای تحت بار محوری، حل مثال ...
4    o تعریف مؤلفه¬های تنش در شرایط کلی بارگذاری و تانسور تنش در حالت سه بعدی o ضریب اطمینان، حل چند مثال ...
5    • تنش و کرنش، بارگذاری محوری o کرنش عمودی ...
6    o منحنی تنش-کرنش برای مواد مختلف o تنش و کرنش مهندسی و واقعی ...
7    o قانون هوک در بارگذاری تک محوری o تغییر طول میله تحت بار محوری، حل چند مثال ...
8    o کرنش¬ حرارتی و تنش حرارتی ، حل چند مثال ...
9    o استفاده از معادله سازگاری تغییر مکانها برای حل مسایل نامعین استاتیکی o ضریب پواسون، حل چند مثال ...
10    o بارگذاری چند محوری، قانون هوک تعمیم یافته o اتساع و مدول بالک، حل چند مثال ...
11    o کرنش برشی o اصل سنت ونان o تمرکز تنش در بار محوری، حل مثال ...
12    • پیچش o کرنش برشی، تنش برشی و زاویه پیچش در محورهای با مقطع دایروی ...
13    o تحلیل محورهای نامعین استاتیکی، حل چند مثال ...
14    o پیچش محورهای با مقطع مستطیلی، حل مثال ...
15    o پیچش محورهای جدار نازک باز و بسته، حل چند مثال ...
16    o محورهای انتقال قدرت o تمرکز تنش در پیچش، حل چند مثال ...
17    • خمش خالص o فرضیات تیر کلاسیک، رابطه بین انحنای تیر و کرنش، o سطح خنثی، توزیع کرنش و تنش در مقطع تیر ...
18    o خمش در تیرهای با مقطع نامتقارن، حل چند مثال ...
19    o خمش تیرهای مرکب، حل چند مثال ...
20    o بارگذاری محوری خارج از مرکز o خمش نامتقارن، حل مثال ...
21    • تنش برشی در تیرهای تحت بارهای جانبی o جریان برش ...
22    o تنش برشی در تیرها و توزیع تنش برشی o جریان برش در مقاطع جدار نازک، حل چند مثال ...
23    o مرکز برش ، حل چند مثال ...
24    • محاسبه خیز و شیب تیرها به روش انتگرال¬گیری o تعریف خیز و شیب تیر، انواع شرایط مرزی o تعیین خیز و شیب تیر به روش انتگرال¬گیری ...
25    حل چند مثال ...
26    o روش توابع تکین (پرانتز ماکولی)، حل چند مثال ...
27    o تحلیل تیرهای نامعین استاتیکی، حل چند مثال ...
28    o روش جمع آثار در حل تیرهای نامعین استاتیکی، حل چند مثال ...
29    حل چند مسئله از مبحث خیز تیرها ...
30    • تحلیل تیرها به روش مساحت-لنگر o قضایای مساحت-لنگر ...
31    o تیر یکسر درگیر o تیر دو سر مفصل با بار متقارن ...
32    o تیر تحت بارگذاری نامتقارن o تیر نامعین، حل مثال ...